logo
 
?

джекпот для лоха

Лихие девяностые, приватизация госсобственности, коммерсанты похожие на бандитов, бандиты с устремлениями коммерсантов, «разборки», перестрелки, а в центре этого круговорота скромный, забитый жизнь...

Likhie devyanostye, privatizatsiya gossobstvennosti, kommersanty pokhozhie na banditov, bandity s ustremleniyami kommersantov, razborki, perestrelki, a v tsentre etogo krugovorota skromnyy, zabityy zhizn...

Dashing the nineties, the privatization of state property, merchants like bandits, thugs with aspirations of merchants, showdown, shootout, and in the center of this cycle is modest, full of life e...

Лихие девяностые, приватизация госсобственности, коммерсанты, похожие на бандитов, бандиты с устремлениями коммерсантов, "разборки", перестрелки, а в центре этого круговорота скромный, забитый жизнью инженер Говоров, вынужденный работать дворником и, в силу стечения обстоятельств, оказавшийся важной фигурой в процессе приватизации крупного завода. Сумеет ли воспользоваться выигрышем, который подбросила ему судьба?

Книга Данила Корецкого "Джекпот для лоха" возвращает читателей в смутное время 90-х годов.

На фоне общего хаоса судьба одного завода уже не столь важна, но от грядущих решений будет зависеть жизнь одного скромного инженера.

Likhie devyanostye, privatizatsiya gossobstvennosti, kommersanty, pokhozhie na banditov, bandity s ustremleniyami kommersantov, "razborki", perestrelki, a v tsentre etogo krugovorota skromnyy, zabityy zhiznyu inzhener Govorov, vynuzhdennyy rabotat dvornikom i, v silu stecheniya obstoyatelstv, okazavshiysya vazhnoy figuroy v protsesse privatizatsii krupnogo zavoda.

Smozhet li on preodolet okruzhavshie ego opasnosti?

Sumeet li vospolzovatsya vyigryshem, kotoryy podbrosila emu sudba?

Kniga Danila Koretskogo "Dzhekpot dlya lokha" vozvrashchaet chitateley v smutnoe vremya 90-kh godov.

Na fone obshchego khaosa sudba odnogo zavoda uzhe ne stol vazhna, no ot gryadushchikh resheniy budet zaviset zhizn odnogo skromnogo inzhenera.

Dashing the nineties, the privatization of state property, merchants like bandits, thugs with aspirations of merchants, showdown, shootout, and in the center of this cycle is modest, full of life engineer Govorov, who was forced to work as a janitor and because of circumstances, find themselves an important figure in the privatization process of a large plant.